จังหวัดบุรีรัมย์ งบลงทุน {{BSPER1.SUMPersent }} %

จังหวัดบุรีรัมย์ งบลงทุน {{BSPER2.SUMPersent }} %

จังหวัดบุรีรัมย์ งบลงทุน {{BSPER3.SUMPersent }} %

จังหวัดบุรีรัมย์ งบลงทุน {{BSPER4.SUMPersent }} %

จังหวัดบุรีรัมย์ งบภาพรวม {{SPER1.SUMPersent}} %

จังหวัดบุรีรัมย์ งบภาพรวม {{SPER2.SUMPersent}} %

จังหวัดบุรีรัมย์ งบภาพรวม {{SPER3.SUMPersent}} %

จังหวัดบุรีรัมย์ งบภาพรวม {{SPER4.SUMPersent}} %

จังหวัดบุรีรัมย์ งบลงทุน {{BSPER1.SUMPersent}} %

จังหวัดบุรีรัมย์ งบลงทุน {{BSPER2.SUMPersent}} %

จังหวัดบุรีรัมย์ งบลงทุน {{BSPER3.SUMPersent}} %

จังหวัดบุรีรัมย์ งบลงทุน {{BSPER4.SUMPersent}} %


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ใบสั่งซื้อ(PO) เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ อัพเดท ร้อยละ
{{$index+1}} {{i.DPName}} {{i.DPName}} {{i.Allocate | number:2}} {{i.PO | number:2}} {{i.Disburse | number:2}} {{i.Allocate - i.PO - i.Disburse | number:2}} {{i.lastupdate == '0000-00-00' ? '-': i.lastupdate}} {{i.DPScore | number:2}}
รวม
{{DATAPersent[0].SUMAllocate | number:2}}
{{DATAPersent[0].SUMAllocate | number:2}}
{{DATAPersent2[0].SUMAllocate | number:2}}
{{DATAPersent[0].SUMAllPO | number:2}}
{{DATAPersent[0].SUMAllPO | number:2}}
{{DATAPersent2[0].SUMAllPO | number:2}}
{{DATAPersent[0].SUMDisburse | number:2}}
{{DATAPersent[0].SUMDisburse | number:2}}
{{DATAPersent2[0].SUMDisburse | number:2}}
{{(DATAPersent[0].SUMAllocate - DATAPersent[0].SUMAllPO - (DATAPersent[0].SUMDisburse)) | number:2}}
{{(DATAPersent[0].SUMAllocate - DATAPersent[0].SUMAllPO - (DATAPersent[0].SUMDisburse)) | number:2}}
{{(DATAPersent2[0].SUMAllocate - DATAPersent2[0].SUMAllPO - (DATAPersent2[0].SUMDisburse)) | number:2}}
{{DATAPersent[0].SUMPersent}} %
{{DATAPersent2[0].SUMPersent}} %
{{DATAPersent[0].SUMPersent}} %